Fair Trade hantverk för Hållbar Utveckling

Fairtrade hantverk för Hållbar Utveckling

Fair Trade (Rättvis Handel) är ett bra verktyg för hållbar utveckling.
De 10 principerna för Fair Trade återspeglar ekologiska-socioekonomiska aspekter av hållbar utveckling.
Hantverk kan uppfylla höga ekologiska kriterier avseende t ex material och produktion, höga sociala avseende t ex jämställdhet, höga ekonomiska avseende t ex förädlingsvärde.

Madagaskar är ett av världens allra fattigaste länder. 77,4 % av befolkningen lever i extrem fattigdom. Samtidigt har det en rik och unik flora och fauna att bevara. Madagaskar är ett av världens "biodiversity hotspots". I detta sammanhang framstår Fair Trade hantverk som en exceptionellt bra val.

SDG2015 2030Vid FN-toppmöte 25-27 september 2015 fastställde världens ledare de 17 global målen för Hållbar Utveckling för perioden fram till 2030. (Bild till vänster)
Dessa mål ersätter de 8 milleniemålen som beslutats för perioden 2000-2015.

Fair Trade (Rättvis Handel) är ett bra verktyg för Hållbar Utveckling.
Till exempel, Fair Trade princip nummer 1; "Skapa möjligheter till ekonomiskt marginaliserade producenter". Det är helt i linje med SDG nummer 1 ”Ingen fattigdom”. Fair Trade princip nummer 10 "Respekt för natur och miljö" speglar SDG 12 ”Ansvarsfull konsumtion och produktion” samt 13 ”Klimatåtgärder” och 15 ”Liv på jorden”. Ett annat exempel är Fair Trade princip nummer 6, vilket återspeglas av SDG 5 ”Jämställdhet”.
Slutligen, Fair Trade praktiska, dagliga arbete (därtill bedrivet på gräsrotsnivå) återspeglas av SDG 17: ”Partnerskap för målen”.

Hållbar utveckling Mål nummer 1: Ingen fattigdom
I sin rapport " Poverty and Shared Prosperity 2020" skriver Världsbanken att antalet människor som lever i extrem fattigdom (under den internationella fattigdomsgränsen 1,9 USD per dag) minskade från 1,9 miljarder 1990 till 741 miljoner 2015 och vidare till 689 miljoner 2017. Dock är antalet människor som lever i extrem fattigdom fortfarande oacceptabelt högt och det finns flera skäl att tro att målet för Hållbar Utveckling (SDG) att minska andelen människor som lever i extrem fattigdom till under 3 % fram till 2030 inte kommer att uppnås genom. Faktum är att antalet människor som lever i extrem fattigdom i Afrika söder om Sahara ökade från 284 miljoner 1990 till 431 miljoner 2017. Extrem fattigdom är fortfarande genomsnittligt över 40 % i regionen. Madagaskar är det land i världen som enligt rapporten samt även Världsbankens Poverty data 2020 har den största andelen (77,4 %) av befolkningen i extrem fattigdom.
Fattigdom som fördjupats: Madagaskar är ett av de få länder i världen där reell BNP per capita var mindre 2010 än 1960. BNP per capita 2010 hade minskat med mer än 40 %. Endast två länder (Liberia och Demokratiska Republiken Congo, vilka båda haft perioder av inbördeskrig) uppvisar större nedgång i BNP per capita. Referens “Shifting Fortunes and Enduring Poverty in Madagascar – Recent Findings. World Bank June 2016”
Madagaskar har varit i en djup politisk-ekonomisk kris med start 2009 och har drabbats av flera svåra cykloner under de senaste åren. Kombinationen har haft stor inverkan på ekonomin som helhet och kanske värst för de redan fattigaste och mest marginaliserade i samhället. Infrastrukturen, t.ex. vägar och elförsörjning, har försämrats dramatiskt. I rapporten "Africa Competitiveness report 2017" intar Madagaskar bottenplaceringen m a p vägarnas kvalitet (rankas 138 av 138 inkluderade länder). I Världsbankens rapport "Doing Business Madagascar 2020" rankas Madagaskar nära botten (186 av 190 räknade länder ) avseende tillgång till elektricitet. Landet har placering 161 när bedömningen innefattar rapportens samtliga tio indikatorer på hur svårt eller enkelt det är att starta och driva ett företag där.

Madagaskar är ett av de afrikanska länder som drabbats hårdast av klimatförändringar och som erfar i genomsnitt tre cykloner per år. Referens World Bank Madagascar overview July 2020.

sifaka biodiversity hotspot madagascar

Samtidigt har Madagaskar en av världens rikaste och mest unika flora och fauna att bevara. Madagaskar är tillsammans med de mindre omgivande öarna en av världens ”biodiversity hotspots”. Nedan några siffror för att beskriva ett omätbart stort värde.
Med referens till CEPF: s webbplats:
Endemism
Madagaskar och de omgivande öarna har en extremt hög grad av endemism i flora såväl som fauna.
Växter:
Endemismens tröskel för att en region ska kvalificera sig som ”biodiversity hotspot” är 1 500 endemiska växter; Madagaskarfloran ensam består av cirka 10 000 endemiska arter. För palmer (Arecaceae) anses Madagaskar vara en av världens rikaste platser. Rikedomen kännetecknas främst av endemism nära 100%.
varecia variegata black white ruffed lemurDäggdjur: Av de 211 inhemska arterna av marklevande däggdjur är 95% endemiska. Nya arter av däggdjur upptäcks i Madagaskar i snabb takt. Madagaskars lemurer är fascinerande. Lemurerna gör Madagaskar till världsledare avseende endemiska primater.
Fåglar: Madagaskar och de omgivande öarna fågelfauna kännetecknas av att vara liten men med spektakulär specifik endemism; av de 503 arter nästan 60% unika, ingen annanstans på planeten.
chameleon panthere furcifer pardalisReptiler: Mångfalden (457 arter) och endemismen (96 %) av reptiler är stor. Regionen är ett viktigt centrum för kameleonters biologiska mångfald, med dussintals arter på Madagaskar.
Groddjur: Den specifika groddjurs endemismen i regionen är extraordinär; av 309 identifierade arter är det endast en som inte är endemisk för området. Endemismen är 99,7%.
Utöver det ovan nämnda har denna biodiversity hotspot en mängd endemiska sötvattensfiskar, ryggradslösa djur och har en imponerande marin biologisk mångfald: fiskar, havssköldpaddor och marina däggdjur.

Foto ovan visar tre av Madagaskars endemiska djurarter. Överst: Sifaka Propithecus Mitten: Svartvit vari (Black and white ruffed lemur) Varecia variegata, nederst: Panterkameleont furcifer pardalis